کودکان و فضای مجازی دوقلوهای عصر جدید

این روزها کودکان مانند بزرگسالان و حتی بیشتر از آن‌ها به فضای مجازی دسترسی دارند. اینکه کودکان را از ورود به فضای مجازی منع کنیم کار درستی نیست، بلکه باید با آموزش درست و تعریف قوانین استفاده از فضای مجازی بر رفتارشان نظارت کنیم. به دلیل اینکه کودکان پیوسته در حال الگو گرفتن از والدین خود هستند بهترین راه مدیریت فرزندان، مدیریت رفتار خود والدین است.

[useyourdrive dir=”drive” account=”108594455573152459855″ mode=”video” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all” ]