بایگانی‌ها: دوره‌ها

سواد رسانه‌ای مقدماتی

سواد رسانه‌ یک نوع درک متکی بر مهارت که  براساس آن می‌توان انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات آن‌ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.