سواد رسانه‌ای مقدماتی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
$5000000
شروع کنید

سواد رسانه‌ یک نوع درک متکی بر مهارت که  براساس آن می‌توان انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات آن‌ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.