درک خود را بررسی کنید: مصاحبه

رک خود را بررسی کنید: مصاحبه ویلیام کاون

درست است، واقعی

نادرست

کمتر از 4 ساعت در روز

تا 10 ساعت در روز.

حدود 30 دقیقه در روز

درست است، واقعی

نادرست

نور افراد را در صورت مخالفت با پست های او از لیست دوستان فیس بوک خود حذف می کند.

مارتا با خانواده‌اش برنامه‌های تلویزیونی را تماشا می‌کند، حتی اگر بسیاری از برنامه‌ها نگرش‌های او را درباره جهان به اشتراک بگذارند.

مین مقالاتی را در چندین روزنامه مختلف می خواند تا یک موضوع را واضح تر بفهمد.

تصمیمات آگاهانه تری در مورد زندگی خود بگیرید

اشباع بیش از حد (دریافت پیام های رسانه ای بیش از حد)

بخشی از یک جامعه بزرگتر بودن

Coursera Honor Code   بیشتر بیاموزید