فعالیت تأیید ارزش

فعالیت تأیید ارزش

مهارت های هنری / قدردانی از زیبایی

حس شوخ طبعی

روابط با خانواده یا دوستان

خودانگیختگی / زندگی در لحظه

یادگیری به خاطر یادگیری

ارزش های دینی / معنوی

ورزش و دو و میدانی

توانایی موسیقی / قدردانی

جذابیت فیزیکی

خلاقیت

کسب و کار / مهارت های مدیریتی

ارزش های عاشقانه

پاسخ شما نمی تواند بیش از 10000 کاراکتر باشد.

پاسخ شما نمی تواند بیش از 10000 کاراکتر باشد.


Congratulations! You passed!
Grade received 100%
To pass 70% or higher

Value Affirmation Activity

Artistic skills / appreciation of beauty

Sense of humor

Relationships with family or friends

Spontaneity / living life in the moment

Learning for the sake of learning

Religious / spiritual values

Sports and athletics

Musical ability / appreciation

Physical attractiveness

Creativity

Business / managerial skills

Romantic values

Correct
I like to live in a romantic moment and make the best time for my family
Correct

Thank you for explaining why these values are important to you and how taking the course reflects your values.

One must strive to understand, and the premise of any knowledge is to understand the problem, so one must strive to acquire knowledge
Correct

How did it feel to write a note to your future self? Thank you for doing this. We hope that as you continue the course you will find this activity meaningful.